Učební plán


Učební plán ročníkový

Povinné předměty1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkCelkem
Český jazyk a literatura444+14+118
Anglický jazyk3333+113
Další cizí jazyk333312
Matematika3+12+23+22+217
Fyzika332210
Chemie322 - 7
Biologie22228
Zeměpis22 - - 4
Základy společenských věd12227
Dějepis222 - 6
Tělesná výchova22228
Informatika a výpočetní technika2 - - - 2
Využití digitálních technologií - - 0+1 - 1
Informační technologie - - 0+1 - 1
Estetická výchova22 - - 4
Chemie/Dějepis - - - 0+22
Volitelný předmět 1 - 0+2 0+2 0+26
Volitelný předmět 2 - - 0+2 0+24
Volitelný předmět 3 - - - 0+22
Celkem základní dotace32292520106
Celkem disponibilní dotace1491226
Celkem v ročníku33333432132

Vysvětlivky:

 • Český jazyk a literatura: V každém ročníku se jedna hodina dělí na skupiny.
 • Cizí jazyk: Anglický jazyk - třída se dělí na skupiny ve všech hodinách.
 • Další cizí jazyk: Podle zájmu žáků se zavádí předměty - Německý jazyk, Francouzský jazyk, Ruský jazyk a Španělský jazyk.
  Třída se dělí na skupiny ve všech hodinách.
 • Matematika: V každém ročníku je 1 hodina vyčleněna na cvičení. Ve všech vyčleněných hodinách se třída dělí na dvě skupiny.
 • Fyzika: V 1. a 2. ročníku je jedna hodina vyčleněna na cvičení. Ve všech vyčleněných hodinách se třída zpravidla dělí na dvě skupiny.
 • Chemie: V 1. ročníku je jedna hodina týdně vyčleněna na cvičení. Ve všech vyčleněných hodinách se třída zpravidla dělí na dvě skupiny.
 • Informatika a výpočetní technika: Třída se ve všech hodinách dělí na dvě skupiny.
 • Informační technologie: Předmět vyučován anglicky.
 • Estetická výchova hudební a výtvarná: V 1. a 2. ročníku se třída dělí dle zájmu žáků na skupinu výtvarné a hudební výchovy.
 • Ve 4. ročníku si žáci vyberou mezi dějepisem a chemií.
 • Tělesná výchova: V rámci tělesné výchovy je organizován týdenní lyžařský kurz v 1. ročníku a týdenní sportovně turistický kurz ve 3. ročníku.
 • Zdravotní tělesná výchova: Tento předmět si volí žáci všech ročníků na základě lékařského doporučení (částečné osvobození z TV). Nezapočítáváno do celkové hodinové dotace.
 • Člověk a svět práce: Integrováno do předmětu Základy společenských věd (1. - 4. roč.).
 • Geologie: Integrováno do předmětů Zeměpis (1. roč.) a Biologie (4. roč.).
 • Výchova ke zdraví: Integrováno do předmětu Tělesná výchova (1. - 4. roč.), Biologie (3. a 4. roč.).
 • Volitelné předměty v 2., 3. a 4. ročníku jsou realizovány na základě zájmu žáků z následující nabídky : Matematicko-fyzikální seminář, Cvičení z matematiky, Biologicko-chemický seminář, Informatika a výpočetní technika, Rozšiřující angličtina, Konverzace v anglickém jazyce, Konverzace v německém jazyce, Seminář z českého jazyka, Dějiny kultury, Seminář a cvičení z matematiky, Seminář a cvičení z fyziky, Deskriptivní geometrie, Seminář a cvičení z biologie, Seminář a cvičení z chemie, Zeměpisný seminář, Psychologie, Dějepisný seminář, Společenskovědní seminář, Seminář z aplikované fyziky, Profesionální angličtina, Vědecká angličtina, popř. další.
  Nabídka je každoročně aktualizována. Žák volí předmět závazně a nelze jej následně měnit. 
 • Nepovinné předměty: Japonština, Latina, Projektová výuka, Dramatická výchova, Výtvarná tvorba, aj.
  Nabídka je každoročně aktualizována. Nezapočítáváno do celkové hodinové dotace.
 • Tematické plány volitelných a nepovinných předmětů (včetně pokrytí průřezových témat, kompetencí aj.) - každoročně zpracovány dle personálního obsazení.