Charakteristika ŠVP

Profil absolventa


Profil absolventa Gymnázia Jiřího Wolkera vychází z předpokladu, že ke studiu jsou přijímáni žáci základních škol, kteří prokazují svými výsledky velkou motivaci k učení a vzdělávání. Zvládnutí vzdělávacího programu gymnázia není samoúčelný krok. Absolvent by měl po úspěšném ukončení gymnázia pokračovat dalším vysokoškolským studiem a jeho hodnotový systém by měl přijímat celoživotní vzdělávání jako nutnost dalšího osobního rozvoje. Smyslem spolupráce s našimi žáky je tedy příprava na vysokoškolské studium.
Školní vzdělávací program nabízí široký vědomostní základ, který si žák rozvíjí zvolenou strukturou volitelných předmětů. Po absolvování školního vzdělávacího programu je připraven ke studiu na všech typech vysokých škol. V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro gymnaziální vzdělávání usilujeme o následující cíle:
- vytvářet u žáků vysokou motivaci k dalšímu úspěšnému studiu na českých i zahraničních vysokých školách
- podporovat u žáků osobní sebevědomí, tvořivost, rozhodnost, odpovědnost a zdravou ambici prosadit se v pracovním životě
- usilovat u žáků o dotváření hodnotového systému vycházejícího z kulturních tradic naší společnosti
Absolvent gymnázia si váží kulturních, duchovních i materiálních hodnot společnosti. Je veden k úctě k hodnotám a tradicím města Prostějova, Olomouckého kraje a České republiky. Celkový rozvoj jeho osobnosti umožní co nejlepší zapojení do demokratické společnosti.


Přes 90 % našich absolventů pokračuje ve studiu na vysokých školách. Naši absolventi však také mohou získat zajímavou práci v pozicích středního managementu a v dalších povoláních, kde je požadováno úplné střední vzdělání.

Naším cílem ale samozřejmě není jen vzdělání ve smyslu dosažení a zvládnutí znalostí, dovedností a schopností, ale také výchova k osvojení určitých hodnot a postojů. Cílevědomě se snažíme vytvářet žákům co možná nejlepší podmínky pro rozvoj jejich osobnosti. Škola prosazuje samostatnost žákům při studiu a zcela záměrně na ně přesouvá s rostoucím věkem odpovědnost za studijní výsledky. I v dalších oblastech školního života se škola snaží především vytvářet příležitosti pro rozvoj pocitu odpovědnosti žáků a jejich cílevědomosti a soustavnosti. Zvýšená míra odpovědnosti žáků za své vzdělávání se mimo jiné projevuje i v relativně vysokém počtu volitelných předmětů, díky kterému se žáci v přiměřené míře podílejí na sestavení vlastního studijního plánu. To umožňuje lépe zohlednit ve vzdělávacím procesu jejich individuální zájmovou a profesní orientaci. Nabídkou vhodně vybraných volitelných předmětů je rovněž zaručena široká škála oborů a vědních směrů, se kterými se žáci mohou během studia seznámit.

Našim nejvyšším cílem je, aby absolventi GJW lidé úspěšní a svobodní a přitom zodpovědní, lidé schopní kriticky myslet, lidé, kteří se nenechají snadno manipulovat, a dokáží obhájit své postoje a přesvědčení.

Klíčové kompetence

 • Kompetence k učení

  • má pozitivní vztah k učení, prohlubování znalostí a celoživotnímu vzdělávání
  • umí se zapojit do týmové práce, ale plní také samostatně a zodpovědně mu svěřené úkoly
  • jasně a srozumitelně se vyjadřuje
 • Kompetence k řešení problémů

  • kriticky myslí a je schopen přijmout názor ostatních, popř. se z něj poučit
  • dokáže vyhledat potřebné informace, pracovat s nimi a na základě analýzy vybrat nejlepší variantu
  • analyzuje a vyhodnocuje postupy i řešení problému
  • činí odpovědná rozhodnutí
 • Kompetence komunikativní

  • objektivně hodnotí a vhodně argumentuje
  • vystupuje slušně, kultivovaně, s úctou k druhým lidem
 • Kompetence sociální a personální

  • je zdravě ctižádostivý, sebevědomý, rozhodný, se zdravou ambicí prosadit se v pracovním životě
  • tvůrčím způsobem se podílí na spolupráci a přijímá určenou roli v pracovním kolektivu
 • Kompetence občanská

  • má kladný vztah k životnímu prostředí, historii a památkám, zejména regionu, a podílí se na jeho dalším rozvoji
  • chrání duševní i fyzické zdraví své i ostatních
  • je tolerantní a váží si vnitřních hodnot druhých lidí
 • Kompetence k podnikavosti

  • přijímá odpovědná rozhodnutí vzhledem ke svému dalšímu profesnímu uplatnění
  • přistupuje zodpovědně k plnění povinností s vědomím možných následků