Charakteristika ŠVP 

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY
Zaměření Gymnázia Jiřího Wolkera je ve čtyřletém studiu všeobecné  a sportovní. V oboru 7941K41 Gymnázium, v němž se vyučuje podle ŠVP Gymnázium - všeobecné, je kladen velký důraz na vyváženost humanitní a přírodovědné složky obsahu učiva, je podporována intenzivní výuka cizích jazyků (nabízíme žákům možnost volby mezi anglickým, německým, španělským, francouzským a ruským jazykem jako volitelnými jazyky, popř. latinou a výše jmenovanými předměty jako nepovinnými předměty) a informačních technologií. Nabídka je každoročně aktualizována, dle zájmu žáků.

ZÁKLADNÍ RYSY ŠVP

ŠVP Gymnázium - všeobecné je zpracován plně podle požadavků a parametrů daných Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia (RVP G).

Náš školní vzdělávací plán rozvíjí koncepci školy, která je pro GJW charakteristická a souvisí se zvyšováním kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 (popř. její aktualizované verze). Velký důraz je kladen na pozitivní atmosféru ve škole a na zapojení rodičů do života školy a neustálé zlepšování podmínek na pracovišti pro všechny klienty, tj. pro žáky, jejich rodiče, pedagogické a správní zaměstnance. Dále je podporována vyváženost humanitní a přírodovědné složky učiva, zavádění nových, z hlediska rozvíjející se společnosti v rámci EU, potřebných předmětů, např. dějiny kultury, v příštích letech chceme rozšířit nabídku take o projektové vyučování apod.

Kladem je take bohatá nabídka volitelných předmětů, která se obměňuje podle možností školy i zájmu žáků a jejichž celkový počet se pohybuje okolo patnácti. Při výběru volitelných předmětů se snažíme žáky motivovat k tomu, aby se na gymnáziu věnovali i těm předmětům a oborům, které budou rozvíjet jejich dovednosti a připravenost pro studium na VŠ.

Poznámka:
1. Pokud jsou v dokumentu používány pojmy "žák", "učitel" aj., rozumí se tím pedagogická kategorie nebo profesní označení skupiny, tj. žák i žákyně, učitel i učitelka.
2. Platný ŠVP je možné aktualizovat formou příloh a dodatků s uvedením data platnosti daného dokumentu.
3. ŠVP Gymnázium - všeobecné byl projednán pedagogickou radou dne 25. 6. 2012 a Školskou radou GJW dne 19. 6. 2012.


VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

V souladu s požadavky, které na občany klade rychle se měnící moderní svět, sílící příliv informací a život v demokratické společnosti, je nutné a funkční, aby vyučující používali především takové vzdělávací a výchovné metody, při nichž jsou aktivní žáci. Právě při uplatňování těchto metod může být výsledkem nejen zvládnutí konkrétního učiva, ale především získání a rozvíjení schopností, dovedností a nakonec i osvojení a upevnění postojů.

S rostoucím věkem žáků roste i zatížení domácí prací a mění se její charakter. Mladší žáci mívají spíše krátkodobé úkoly, i když nezřídka takové, které nesměřují k předem známému výsledku, ale dávají žákům prostor uplatnit své nápady. Starší žáci mají úkoly rozsáhlejší, často rozvržené do delšího časového úseku. Snažíme se, aby žáci doma spíše tvořivě pracovali, přemýšleli a vymýšleli, než jen pasivně plnili domácí úkoly, což je námětem pro různé seminární práce, výtvarné ztvárnění námětů, zpracování projektů aj. Žáci prezentují svoji tvorbu ve školním časopise, připravují aktivity v rámci Školního klubu (divadelní činnost), reprezentují školu ve sportovních i uměleckých soutěžích, zpracovávají projekty pro Burzu škol a prezentují mnohé na veřejnosti, komunikují se žáky ze zahraničních škol (korespondence), připravují exkurze apod.

_____________________________________________________________________________
Výchovné a vzdělávací strategie k jednotlivým klíčovým kompetencím a organizační formy, kterými jsou tyto kompetence rozvíjeny na úrovni celé školy (+ průřezová temata):

KOMPETENCE K UČENÍ
V našem systému hodnocení přihlížíme jak k dosaženým výsledkům, tak k vynaloženému úsilí. OSV
Během výuky klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem, vyhledávání informací. OSV
Žáky vedeme ke kritickému a systematickému sebehodnocení. OSV
Začleňujeme metody kooperativního učení a jejich prostřednictvím vedeme děti ke spolupráci při vyučování. OSV
Motivujeme žáky k účasti v různých soutěžích a olympiádách. OSV
Rozvíjíme schopnost žáků organizovat společenskéh, kulturní a sportovní akce pro školu a veřejnost (divadelní představení, sportovní turnaje, maturitní ples, Majáles, Burza škol, Dny Evropy…) OSV

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Výuka je vedena tak, aby žáci hledali různá řešení problému, svoje řešení si dokázali obhájit při prezentaci výsledků samostatné i skupinové práce. OSV
Učíme žáky pracovat s informacemi ze všech možných zdrojů, ústních, tištěných, mediálních a elektronických. Učíme je informace vyhledávat, třídit a vhodným způsobem využívat. OSV
Při výuce motivujeme žáky v co největší míře problémovými úlohami z praktického života a úlohami, u nichž je součástí učení a řešení i praktická činnost (laboratorní cvičení, prezentace prací v estetické výchově, atd.). OSV
Zadáváme žákům podle zájmu projekt, referát, seminární práci apod., na nichž žáci pod vedením učitelů pracují. OSV
Zadáváme žákům domácí úkoly, při nichž během studia postupně vzrůstá nárok na samostatnost a kreativitu. OSV
Podle svého zájmu a svých schopností a dovedností vedeme žáky k účasti na soutěžích a prezentaci svých prací před ostatními. OSV

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
Průběžně učíme žáky argumentovat a obhajovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň naslouchat názorům jiných. OSV
Dáváme žákům možnost publikovat své názory ve školním časopise nebo pracovat v jeho redakci. OSV
V anglickém (německém, aj.) jazyce připravujeme žáky ke zvládnutí mezinárodních jazykových zkoušek, jejichž složení znamená získání mezinárodně uznávaného certifikátu a prokazuje vysokou úroveň praktického používání jazyka. VEG
Vedeme žáky ke spolupráci spolupráci s partnerskými zahraničními školami – organizujeme výměnné stáže s pobytem v hostitelských rodinách. VEG

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
Dbáme na to, aby i samostatná práce žáků měla často charakter skupinové a týmové práce a aby si žáci vzájemně pomáhali při učení. OSV
Motivujeme žáky k účast na výtvarném, fyzikálním popř. jiném soustředění, během něhož pracují na projektech ve skupinách utvářených napříč ročníky. OSV
Podporujeme zapojení žáků napříč ročníky do výuky nepovinných předmětů. OSV
Působíme na žáky, aby spolu s třídním učitelem rozhodovali o vzhledu a výzdobě své kmenové třídy. OSV
Zapojujeme žáky do organizování kulturních a společenských akcí pro spolužáky, rodiče a zaměstnance: divadelní představení v divadle Point, miniimatrikulace, slavnostní předávání maturitního vysvědčení pro rodiče a veřejnost, literární a hudební večer tzv. Čajovna pořádaná v předvánočním období, kulturní program na reprezentačním plese, Akademie školy, aj. OSV

KOMPETENCE OBČANSKÉ
Vedeme žáky k tomu, aby se ve škole i ve svých soukromých životech chovali ohleduplně k životnímu prostředí - škola organizuje exkurze do přírody i do průmyslových závodů. ENV
Vedeme žáky k šetření energií. ENV
Díky výměnným a studijním pobytům nebo účasti v projektech seznamujem žáky s kulturou jiných národů a zemí. VEG

KOMPETENCE K PODNIKAVOSTI 
Škola pěstuje u žáků úctu k práci, duchovním, kulturním a materiálním hodnotám společnosti. OSV, VDO
V předmětu fyzika, chemie a biologie dbáme na to, aby těžiště bylo v praktických činnostech v laboratorních cvičeních. OSV
Vedeme žáky k užívání počítače a další informační technologií s využitím ke zpracování a prezentaci svých samostatných prací (dílčí prezentace, seminární a ročníkové práce, obhajoby prací) – ve Studijním a informačním centru STIC. MDV
Učíme žáky organizovat tím, že pořádají výše uvedené společenské, kulturní a sportovní akce. OSV
Výběrem volitelných předmětů pomáháme žákům při profesní orientaci. Otevíráme i předměty, o něž má sice zájem jen menší počet žáků, které ale mohou být důležité pro jejich další studium a profesní kariéru. OSV
Škola spolupracuje s vědeckými pracovišti a umožňuje starším žákům získat na nich první zkušenosti s vědeckou prací (např. Fyzikální týden). OSV

Průřezová témata (Osobnostní a sociální výchova - OSV, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - VEG, Multikulturní výchova - MV, Enviromentální výchova - ENV, Mediální výchova - MDV) jsou integrována do jednotlivých předmětů (viz. přehled začlenění do ročníků a předmětů), částečně jsou rozvíjena v projektech.

ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Přijímací řízení se koná každoročně v termínu dle platné legislativy, uchazeči jsou přijímáni na základě kritérií vyhlášených ředitelem školy.
Přijímací řízení ke studiu ve středních školách je správním řízením, které se řídí zejména těmito právními předpisy:
* ustanoveními § 59 až 64 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (úplné znění),
* vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů,
* zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Ředitel střední školy je povinen v souladu s § 60 odst. 1 vyhlásit jednotlivá kola přijímacího řízení způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. Počet kol přijímacího řízení není omezen.
Pro přijímání do prvního ročníku střední školy je povinen ředitel školy vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího řízení. Termín pro první kolo přijímacího řízení je stanoven prováděcím právním předpisem. Dle § 60 odst. 2 v rámci přijímacího řízení může ředitel školy rozhodnout o konání přijímací zkoušky. Přijímací zkouška je způsob ověření předpokladů uchazeče, jejíž obsah a formu stanoví ředitel školy v souladu s rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání. V takovém případě pro první kolo přijímacího řízení stanoví ředitel školy nejméně dva termíny pro konání přijímací zkoušky.
Rozhodne-li ředitel školy, že se přijímací zkouška nekoná, informuje o tom uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče bez zbytečného odkladu.
Ředitel střední školy nejpozději do konce ledna stanoví a zveřejní na veřejně přístupném místě v budově školy a způsobem umožňující dálkový přístup jednotná kritéria pro všechny uchazeče přijímané v každém jednotlivém kole přijímacího řízení do příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání pro daný školní rok, předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání a termín přijímací zkoušky. Pro další kola přijímacího řízení zveřejní výše uvedené údaje nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení. (odpovídá - ředitel, zástupce ředitele)
Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat tři přihlášky.
Pro první kolo přijímacího řízení na jeden obor vzdělání konané v rámci jedné školy, pokud v jeho rámci ředitel školy rozhodne o konání přijímací zkoušky, nelze zkoušku vykonat ve více různých termínech, ve kterých se přijímací zkouška koná.
Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro první kolo přijímacího řízení podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy, a to na tiskopisu předepsaném ministerstvem a v termínu stanoveném v § 60b.
Součástí přihlášky jsou doklady stanovené prováděcím právním předpisem a v případě nezletilého uchazeče také jeho souhlasné vyjádření.
Pozvánku k přijímací zkoušce pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání pro konkrétní termín zasílá ředitel školy 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky.
Stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole, do kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem stanovení náhradního termínu konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky podle odstavce 12.
Po ukončení prvního kola přijímacího řízení může ředitel školy k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení, přičemž postupuje obdobně jako v prvním kole s výjimkou povinnosti stanovit 2 termíny přijímací zkoušky. Pro další kola přijímacího řízení se přijímací zkouška koná v termínech stanovených ředitelem školy, nejdříve však 14 dní po vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení. Pozvánku k přijímací zkoušce pro další kola přijímacího řízení zasílá ředitel školy nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání přijímací zkoušky (odpovídá - ředitel, zástupce ředitele).
Uchazeči, který se pro vážné důvody k přijímací zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví řediteli nejpozději do tří dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku, stanoví ředitel náhradní termín pro její vykonání tak, aby zkouška proběhla nejpozději do 1 měsíce od konání řádné přijímací zkoušky.
Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po posledním termínu stanoveném pro přijímací zkoušky. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí, odešle rozhodnutí o  nepřijetí a zveřejní pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů pod registračním číslem  (odpovídá - ředitel, zástupce ředitele).
Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené. Písemnost, kterou nelze doručit, se uloží v provozovně provozovatele poštovních služeb, pokud se doručuje jeho prostřednictvím.
Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
Uchazeč, kterému bylo doručeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, musí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdit způsobem podle § 60a, tj. odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zveřejněno rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.
Práva být žákem střední školy se vzdává i uchazeč, který písemně požádá ředitele příslušné střední školy o zpětné vydání zápisového lístku. O zpětné vydání zápisového lístku může uchazeč požádat tehdy, pokud byl přijat na jinou školu na základě odvolání.
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.
Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek.
Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem
a) formu a obsah zápisového lístku,
b) způsob jejich evidence, a
c) podrobnosti o vydávání náhradních zápisových lístků.
Zápisový lístek je potvrzen razítkem a podpisem odpovědného pracovníka orgánu, který zápisový lístek vydal.

Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem náležitosti, postup a termíny podání přihlášky ke vzdělávání ve střední škole, včetně dokladů, které jsou její součástí, další podrobnosti o organizaci, náležitostech a průběhu přijímacího řízení, včetně termínů konání přijímacích a talentových zkoušek, a o přijímání do vyššího než prvního ročníku.


ORGANIZACE MATURITNÍ ZKOUŠKY

Maturitní zkoušky se konají v souladu s legislativou MŠMT ČR. Jedná se o standardní maturitní zkoušku platnou v ČR.
Ředitel školy rozhodne každoročně o podmínkách a organizaci maturitní zkoušky na základě platného školského zákona a vyhlášky o ukončování studia, popř. dalších předpisů. Aktuální informace o maturitní zkoušce jsou zveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Dokladem o úspěšném vykonání maturitní zkoušky je vysvědčení o maturitní zkoušce.
Slavnostní předání maturitních vysvědčení probíhá po skončení maturit za účasti rodičů, zástupců KP GJW, zástupce společnosti GAUDEAMUS o.p.s. ( předání odměn za vynikající prospěch a aktivity pro GJW ) a zástupce zřizovatele nebo Města Prostějova.


* Související dokumentace: 

Příručka jakosti.
Informační systém školy.
Organizace školního roku.


ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

* Žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. žáky:
a) se zdravotním postižením (mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování)
b) se zdravotním znevýhodněním (zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování)
c) se sociálním znevýhodněním (rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohroženým sociálně patologickými jevy, dále s postavením azylanta aj.)
plně integrujeme do běžných tříd. Integrace do běžných tříd je možná díky systematické péči o atmosféru ve škole a o upevňování zdravých vztahů mezi žáky, díky spolupráci s výchovným poradcem, školním psychologem a zákonnými zástupci dětí. Významnou roli hraje také spolupráce se školským poradenským zařízením a možnost studia na základě individuálního vzdělávacího plánu, jenž zohledňuje jejich postižení.
Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se při přijímání a při ukončování studia stanovují vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění. Délku středního vzdělávání může ředitel školy ve výjimečných případech jednotlivým žákům se zdravotním postižením prodloužit, nejvýše však o 2 školní roky.
V souladu s §16 bod 7 školského zákona mají tito žáci právo bezplatně užívat při vzdělání speciální učebnice a další pomůcky poskytované školou, popř. jiné (viz školský zákon §16). V případě žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním je nezbytné vyjádření školského poradenského zařízení.

* Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných:
Nadaní žáci mohou na naší škole studovat opět dle individuálního vzdělávacího plánu, který je sestaven dle pokynů koordinátora pro práci s nadanými žáky a ve spolupráci se školským poradenským zařízením. Jedná se především o sportovně nadané děti, ale i děti nadané v jednotlivých vyučovacích předmětech. Práce s nadanými dětmi klade důraz na spolupráci dítěte, rodiče a učitele,popř. trenéra, těmto dětem je dáván také větší prostor v hodinách pro samostatnou tvořivou práci, jsou pověřování vedením kolektivu, zapojováni do mimoškolních aktivit, reprezentují školu. Jsou vedení k toleranci a ochotě pomáhat méně nadaným jedincům, někdy je potřeba je usměrňovat v osobnostní výchově. Žáci jsou pravidelně oceňováni za vynikající studijní výsledky během studia a při maturitní zkoušce. Škola spolupracuje v této oblasti s KP GJW a společností GAUDEAMUS o.p.s.