Charakteristika školy


CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Gymnázium Jiřího Wolkera patří mezi tradiční školy tohoto typu v Olomouckém kraji. Jako jedna z mála škol má certifikovaný systémem řízení jakosti ČSN EN ISO 9001: 2009 pro oblast Střední všeobecné vzdělávání a další vzdělávání.

Zaměření gymnázia je všeobecné a ve čtyřletém studiu též sportovní.
Žáci se mohou podle svého zájmu a nadání specializovat prostřednictvím volitelných předmětů. Důkazem efektivnosti tohoto způsobu výuky je vysoké procento přijatých absolventů na všechny typy vysokých škol.

Výuka většiny odborných předmětů probíhá v odborných učebnách vybavených moderní didaktickou technikou. Výtvarná výchova má k dispozici keramickou, grafickou a textilní dílnu. Ve volném čase mohou žáci navštěvovat nepovinné zájmové předměty různého zaměření nebo využít studentské informační centrum, zapojit se do práce školního klubu a činnosti divadla POINT. Atraktivní součástí studia na naší škole jsou studijní a poznávací zájezdy do Anglie, Rakouska, Německa, Francie a dalších zemí.

Gymnázium Jiřího Wolkera je školou, která zaručí všestranné a systematické vzdělání umožňující absolventům úspěšné studium na vysokých školách všech typů. 


MATERIÁLNÍ A TECHNICKÉ VYBAVENÍ ŠKOLY

Výuka probíhá ve dvou budovách na Kollárově ulici v číslech 1 a 3 propojených spojovací chodbou.

Obě budovy - Kollárova 1 i Kollárova 3 - jsou ve vlastnictví zřizovatele školy, tj. Olomouckého kraje. Užívané prostory nabízí standardní podmínky pro činnost školy. Také vybavení školy ve většině případů odpovídá standardním potřebám pro výuku všech předmětů. V některých oblastech - např. informatiky, fyziky - lze považovat vybavení za nadstandardní.

Do budoucna je nutné plánovat další rekonstrukce, neboť koncepce budov je poplatná době vzniku školy. Poslední úpravy souvisely s rekonstrukcí učebny chemie, školního klubu, sportovišť, zateplením budovy,  výměnou oken a rekonstrukcí střechy.

Hlavní budova Kollárova 3:

 • Ve 4. NP je umístěno: 5 učeben, odborná učebna chemie, kabinet chemie, laboratoř chemie, 2 učitelské kabinety, kabinet výchovného poradce, sociální zařízení.
 • V mezipatře je umístěna galerie nad aulou, sloužící jako Galerie svobodných umění k různým výstavám.
 • Ve 3. NP je umístěno: 5 učeben, 2 odborné učebny fyziky, kabinet a sbírky fyziky, 2 učitelské kabinety a sociální zařízení.
 • V mezipatře je umístěna aula + kantýna.
 • Ve 2. NP je umístěno: 5 učeben, zeměpisný kabinet, 2 kanceláře, ředitelna, pracovna zástupců ředitele, místnost pro pedagogickou dokumentaci, sociální zařízení.
 • V mezipatře je STIC (studentské informační centrum).
 • V 1. NP je umístěno: 6 učeben, denní místnost pro uklízečky, sociální zařízení, zázemí školního klubu.


Přístavba objektu Kollárova 3:

 • Ve 3. NP je umístěno: sociální zařízení, výdejna jídel, sklad pro tělesnou výchovu.
 • Ve 2. NP je umístěno: šatny žáků.
 • V 1. NP je umístěno: velká tělocvična s horolezeckou stěnou, malá tělocvična, šatny TV, kabinet TV, šatny žáků, sociální zařízení + sprchy.


Budova Kollárova 1:

 • Ve 4. NP jsou umístěny: multimediální sál, 1 počítačová učebna, 2 kabinety, sklad, sociální zařízení.
 • Ve 3. NP jsou umístěny: kabinet biologie, 2 učebny biologie, 1 počítačová učebna, sociální zařízení.
 • Ve 2. NP jsou umístěny: 5 jazykových učeben, 6 jazykových kabinetů, sociální zařízení.
 • V 1. NP jsou umístěny: 2 knihovny + učebna, jazyková učebna, 3 kabinety, sociální zařízení, část 1. NP je pronajata.
 • Ve sklepních prostorech jsou umístěny: učebny výtvarné výchovy, textilní a grafická dílna, kabinet, skladové prostory.
 • Obě budovy jsou podsklepeny, ve sklepě na Kollárově 3 je umístěna plynová kotelna,skladové prostory a posilovna.
 • Kanceláře i učebny obou budov jsou standardně vybaveny (židle, lavice, stoly, tabule apod.). Jejich technický stav je dobrý, odpovídá stáří a pravidelně prováděné údržbě. Většina učeben v 1. a 2. patře budovy Kollárova 3 byla vybavena stavitelným nábytkem.
 • Pravidelně se vylepšuje materiálně technický stav odborných učeben, v provozu je moderní knihovna, jejíž činnost vykonává od 1. 9. 2006 právnická osoba Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3, stejně jako činnost školního klubu (opět od 1. 9. 2006).
 • V tělocvičně je žáky i veřejností využívána horolezecká stěna. Po celý rok je prováděna běžná údržba.
 • Dlouhodobě slouží žákům i redakci školního časopisu studentské informační centrum (STIC) se 6 počítači, scannerem, tiskárnou a připojením na internet. Žákům s notebooky je k dispozici síť WiFi – bezdrátové připojení k internetu. STIC je žákům zpřístupněn denně od 8 do 16 hod.
 • Škola zajišťuje smluvně stravování žákům.PEDAGOGICKÝ SBOR

Pedagogický sbor naší školy je tvořen plně kvalifikovanými učiteli a je velmi stabilizovaný, s minimální fluktuací. Svou velikostí samozřejmě odpovídá tomu, že GJW je školou poměrně velkou – tvoří ho cca 60 - 70 interních pedagogů, z toho několik z nich s částečným úvazkem.

Jedním z důležitých rysů koncepce školy je nabízet žákům co nejširší nabídku volitelných a nepovinných předmětů, proto škola spolupracuje při zajištění některých aktivit i s mimoškolními subjekty.
Vedení školy klade velký důraz na výběr kvalitních pedagogů a na jejich profesní rozvoj v rámci jejich dalšího vzdělávání (evidence vedena v systému Bakaláři, pravidelné vyhodnocování vynaložených finančních prostředků je prováděno ve výroční zprávě školy).

Vzhledem k tomu, že GJW má mezi pedagogy dobrou pověst, může si vedení školy vybírat jen takové pedagogické pracovníky, kteří splňují náročná kritéria na odbornou a pedagogickou způsobilost. GJW dlouhodobě spolupracuje s řadou vysokých škol při vyhledávání kvalitních mladých pedagogů, organizačním zajištění praxí a jiných aktivitách. Jedná se o především o UP Olomouc, Masarykovu univerzitu Brno, aj.

Nároky na pedagogy vycházejí z pedagogické koncepce a jsou vedením systematicky sledovány a vyhodnocovány v rámci evaluace a autoevaluace jednotlivých učitelů i školy jako celku. Vedení školy se intenzivně věnuje hospitační činnosti, při níž spolupracuje i s předsedy předmětových komisí při vzájemných hospitacích.
Hlavním nástrojem hodnocení a sebehodnocení kvality práce učitele je pohovor, který vede ředitel s každým vyučujícím minimálně jedenkrát do roka. Během tohoto pohovoru společně učitel a ředitel vyhodnotí uplynulé období z hlediska naplňování požadovaných kvalit a identifikují spolu cíle pro další rozvoj učitele a školy.


DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE, SPOPLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY

Gymnázium Jiřího Wolkera je školou, která se pravidelně zapojuje do vyhlašovaných programů v rámci OK a ČR. Škola byla úspěšná při realizaci celé řady projektů. I v budoucích letech se škola dle možností zapojí do aktivit ve výše uvedených oblastech.
 

 LVVZ a sportovní kurz
Součástí výuky je pravidelně pořádaný LVVZ pro žáky 1. roč. v zimních měsících dle schváleného plánu činnosti a sportovní kurz pro žáky 3. roč. konaný zpravidla během měsíce května. Obě akce jsou zajišťovány předmětovou komisí tělesné výuky.

Mezinárodní spolupráce a další aktivity
Škola pořádá řadu dalších exkurzí a mimoškolních aktivit, ať již přímo výukových či zájmových (Divadlo POINT, školní klub, keramický kroužek atd.) nebo oddechových a poznávacích (exkurze, sportovní akce, turnaje).

GJW trvale spolupracuje především s partnerskou střední školou ve Środě a Hoyerswerdě. Díky tomu zajišťujeme pro naše žáky i pedagogické pracovníky výměnné pobyty. Organizujeme také kratší hromadné pobyty v Anglii, Německu, Francii aj., během nichž mohou být žáci ubytováni také v rodinách.
 

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
K rodičům (zákonným zástupcům žáků) i k žákům se chováme jako ke klientům. Principem je věcná, aktuální a kvantitativně vyvážená informovanost. Její osou jsou třídní schůzky (dvakrát ročně), webové stránky školy, řada mimoškolních (i školních) akcí přístupná rodičům a přátelům školy, kteří jsou zastoupeni v Klubu přátel Gymnázia Jiřího Wolkera v Prostějově a Školské radě GJW. Některé z pořádaných akcí se uskutečňují ve spolupráci s rodiči, žáky (Studentská rada) a vedením školy („miniimatrikulace“, maturitní zkoušky, Majáles, fotografování tříd apod.)

Dle dostupné autoevaluace (ČSN EN ISO 9001 : 2009) je sounáležitost rodičů se školou velmi vysoká. Viz Dokumentace spokojenosti zákazníka. O tom svědčí i časté připomínky a nápady na zlepšování a také spolupráce s KP GJW v Prostějově, Školskou radou GJW a Studentskou radou GJW.

Školská rada
Školská rada sdružuje rodiče žák - zástupce nezletilých žáků, zástupce zletilých žáků, zástupce zřizovatele školy a zástupce pedagogických pracovníků školy. Má klíčové kompetence z hlediska schvalování rozpočtu, jmenování a odvolání ředitele. Vytyčuje hlavní úkoly a strategii školy.

Klub přátel rodičů Gymnázia Jiřího Wolkera v Prostějově
V KP GJW jsou zastoupeni zákonní zástupci jednotlivých tříd, z nichž je volen výbor spolupracující s vedením školy. Tento výbor se schází na pravidelných schůzkách přinejmenším 3x ročně, kde vyhodnocuje připomínky zákonných zástupců a komunikuje s vedením školy s cílem neustálého zlepšování.

GAUDEAMUS o.p.s.
Tato obecně prospěšná společnost působící při škole poskytuje následující služby a doplňkovou činnost:

Hlavní činnost:
a) modernizace výchovně vzdělávacího procesu na GJW (nákup pomůcek, audiovizuální techniky a jiného vybavení učeben);
b) podpora studijních a sportovních talentů z řad studentů středních škol a vytváření kvalitních podmínek pro jejich další rozvoj;
c) rozvoj mezinárodní spolupráce (výchovně vzdělávací a poznávací zájezdy do zahraničí pro žáky, pedagogické pracovníky GJW jako doprovod a pro členy orgánů o.p.s.);
d) poskytování prostředků žákům i zaměstnancům GJW k prohloubení a vyšší úrovni vzdělanosti a odbornosti (pro účastníky seminářů, školení a jiných vzdělávacích akcí pro žáky GJW, kteří vykazují zvýšený zájem pro příslušný obor a školu v tomto oboru reprezentují, a také pro jejich doprovod z řad pedagogických pracovníků GJW);
e) pomoc sociálně slabším žákům GJW s trvale dobrými studijními výsledky, aby se mohli zúčastňovat poznávacích zájezdů, LVVZ a jiných kulturních a sportovních akcí pořádaných GJW;
f) poskytování prostředků žákům i zaměstnancům GJW k propagaci a reprezentaci GJW v rámci města, okresu, republiky a zahraničí (vydávání ročenky, studentského časopisu apod.).

Doplňková činnost:
a) organizace a pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí;
b) pořádání a provádění vzdělávacích kurzů, školení a přednášek.

 Výchovné a kariérní poradenství – spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou
Na škole pracuje výchovný poradce. Vzhledem k malému počtu kázeňských problémů se tato práce soustřeďuje spíše ke konci studia v souvislosti s poradenstvím volby dalšího studia (a tedy zaměstnání). Snažíme se, aby žáci učinili racionální volbu a zvolili směr, který je nejen bude v životě bavit, ale skýtá i vysokou pravděpodobnost uplatnění na trhu práce.

Z výchovných problémů řešíme nejčastěji drobné přestupky – pozdní příchody, pozdní omlouvání absencí apod., ale někdy i náznaky šikany. Při řešení těchto problémů spolupracujeme s PPP a školním psychologem, který poskytuje služby přímo v budově GJW. Snažíme se o naprostou důslednost a transparentnost i u těchto drobných provinění, což nese výsledky.

Prospěchové záležitosti sledují zákonní zástupci prostřednictvím webových stránek školy – systému Bakaláři, benchmarkingu a pololetnímu srovnání výsledků tříd z hlediska prospěchového i absencí.